آشاميدن خرفه با ريوند جهت قطع تب، مجرب است.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 17:2 | نویسنده : سلامت |
بَقْلَةُ الحمَقْاء:به فارسى خرفه نامند و به عبرانى، ارغيلم به فرنگى، يرقان سالى گويند. نباتش كمتر از ذرعى و اكثر او مفروش بر


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 17:1 | نویسنده : سلامت |

پوست تخم اردک با مرواريد و شكر و نوشادر جهت رفع بياض چشم، به غايت آزموده است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:59 | نویسنده : سلامت |

جهت خناق و ورم پستان با آرد باقلا، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:58 | نویسنده : سلامت |
بَطّ:به فارسى اردك نامند. از جمله طيور آبى و الوان مختلف و اهلى و وحشى مى‏باشد.در دوّم، گرم و در اوّل، خشك و مرطَّب به


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:58 | نویسنده : سلامت |

ضماد كوبيده غير مقشّر تخم خربزه به غايت جالى بشره و جهت كلف، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:54 | نویسنده : سلامت |

آشاميدن دو درهم پوست خشك خربزه جهت اخراج حصات و انداختن خربزه در ديگ باعث زود پختن گوشت، به غايت آزموده

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:52 | نویسنده : سلامت |
بِطِّيخ:لغت روم است و به فارسى خربزه نامند و به يونانى فابش.ناشيرين او، سرد و در دوّم، تر و شيرين اوتر، به قدر شيرينى مايل به


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:51 | نویسنده : سلامت |

پوست محرق پياز با موى سوخته و كافور جهت آكله، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:47 | نویسنده : سلامت |

پياز با زرده تخم مرغ يا روغن تازه جهت درد و ورم مقعد و حكّه و با روغن كوهان شتر جهت شقاق مقعد و بواسير و زحير، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:47 | نویسنده : سلامت |
پياز با بارود و عسل و نمك جهت برص و كلف و ثآليل و قروح شهديه، گويند مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:46 | نویسنده : سلامت |

پياز مقوّى شهوتين خصوصاً پخته او با گوشت چرب

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:45 | نویسنده : سلامت |
بَصَل:به فارسى پياز است [و برّى او بى‏بوته و در چشمه سارهاى كوهها كثير الوجود و طعم و بو و برگش مانند پياز و به تركى كومران نامند و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:44 | نویسنده : سلامت |
بادَرُوج:لغت نبطى است وبه عربى حوك وبه فارسى ريحان كوهى نامند.نوعى ازريحان وبرگش ريزه وساقش مربّع وپرشاخ و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:33 | نویسنده : سلامت |

بالِنْگو جهت اسهال معدى دموى كه ازامعاء باشدباگلاب،مجرب است.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:22 | نویسنده : سلامت |
بالِنْگو:نوعى ازريحان ودربوى،شبيه به اووسبز مايل به سفيدى. وبرگش بى‏كنگره وتشريف.تخمش ازتخم


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 16:15 | نویسنده : سلامت |
گويندچون يك ساق بادرنجبویه راباريشه وتخم ، خشك كرده درپارچه باريسمان ابريشم بسته باخودنگاه دارند،باعث محبت دلهامى‏گردد


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 11:17 | نویسنده : سلامت |
بادرَنْجبويَه:معرَّب بادرنگبويه است وبه عربى مفرّح القلب نامند.نباتى است دربوشبيه به بادرنگ وخودرو وبستانى مى‏باشد.نوعى رابرگش لطيف وطولانى و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 11:15 | نویسنده : سلامت |

ضماد باقِلا باآردجوجهت ضربه و ورم پستان كه ازجهت انجمادشيرباشد؛خصوصاًهرگاه بانعناع وسركه پخته باشندوباحلبه وعسل جهت تحليل دمل و ورم بن گوش وباكندروگل سرخ وسفيدى تخم مرغ جهت برآمدگى حدقه وباگل خطمى وامثال آن جهت ورم خصيه واورام حارّه. وپخته اوباسرکه جهت ورم حالبين وكلف ونمش وتحليل خنازير؛خصوصاًباآردجووشبّ يمانى وروغن زيتون كهنه وباپيه خوك جهت نقرس،مجرب دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 11:5 | نویسنده : سلامت |
باقِلا:تازه‏اش دراوّل،سردوتروخشكش دراوّل،سردودردوّم،خشك وگلش گرم به اعتدال.لطيف وپوست اندرون او،مجفِّف وقابض است. باقلا،مقوّى باه است و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 11:3 | نویسنده : سلامت |

هرگاه بادنجان زردشده راخالى كرده جوفش رابه روغن تخم كدوپركرده قريب به يك روزدرفرن وتنورگرم بگذارندوروغن راازاواستخراج نمايند،جهت دردگوش،مجرب است.وچون اقماع وگلش رااضافه نمايند،جهت بواسير،بى‏عديل است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 10:55 | نویسنده : سلامت |

وهرگاه بادنجان زردشده راخالى كرده جوفش رابه روغن تخم كدوپركرده قريب به يك روزدرفرن وتنورگرم بگذارندوروغن راازاواستخراج نمايند،جهت دردگوش،مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 10:54 | نویسنده : سلامت |

وچون رسيده راكه تخم بادنجان زرد شده باشدمهراكنندوتخم بادنجان راباموم روغن بمالند،شقاق ميان انگشتان رادرحال زايل كند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 10:54 | نویسنده : سلامت |

اگرآب بادنجان راباروغن تخم كتان بجوشانند،جهت شقاق وورم صلب ورفع فسادى كه ازسرماوبرف بردست وپارسيده باشد،به غايت مؤثر است.


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 10:52 | نویسنده : سلامت |

وچون بادنجان رامهراپخته مضمحل شودوصاف نموده آب اوراباروغن زيتون بجوشانندتاآبهاسوخته شود،برص راتايكسال به رنگ بدن میداردودررفع ثآليل مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 10:51 | نویسنده : سلامت |

ضماددنباله اوكه اقماع گويندبابادام تلخ جهت بواسيروامراض مقعدوذروردنباله اووشكوفه او-بعدازچرب كردن مقعدبه روغن بادام ياروغن بابونه- جهت ورم آن وبواسير،مجرب است.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 10:51 | نویسنده : سلامت |
بادِنْجان:معرَّب ازفارسى است وبه عربى مغدووغدگويند.بوستانى او،دردوّم،گرم وخشك وگويندخشكى او،درسوم است.مقوّى معده ومفتِّح سددى كه ازغيراوبه هم


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 10:49 | نویسنده : سلامت |
اوز:اسم جنس مرغابى است.وگويندمرادازآن،نوع كبيراوست.مجموع آن،تادوّم،گرم وتاآخرِدوّم،ترومسمِّن وغليظ الغذاء وديرهضم و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 10:29 | نویسنده : سلامت |

وسنون اوجهت جلاى دندان[و]خصوصاًمحرق او ورفع بدبويى دهان واكتحال اوجهت
سبل(نوعی بیماری چشم) كهنه مجرب دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 10:14 | نویسنده : سلامت |
انيسون:به فارسى باديان رومى گويند.تخم نباتى است بلندترازذرعى وساقش مربّع وبرگش باريك وخوشبو وگلش مايل به


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 10:4 | نویسنده : سلامت |

وشربت زرشك - كه آب زرشك وآب سيب مساوى بوده،آبليمونصف يكى باشدوباشكربه قوام آورند-جهت رفع سموم قتّاله وگزيدن افعى وخفقان وغثيان وضعف اشتها.مؤلف«تذكره»،مجرب دانسته وگويد:چون آب ترنج ومرواريداضافه كنند،دراكثرامراض،قائم مقام ترياق فاروق است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 9:59 | نویسنده : سلامت |
امْبَر باريس:به فارسى زرشك نامند.معروف است وازمطلق او،مراد،دانه بيرون كرده اوست.دردوّم،سردوخشك وباقوت قابضه ومقوّىّ معده و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 9:58 | نویسنده : سلامت |

وچون دنبه راورق كرده برعضوبندندتامتعفن شود،جهت تشنج يبسى وكزازوموادمتحجره،مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 9:51 | نویسنده : سلامت |

وچون يكعدددنبه گوسفند نرراسه حصه (قسمت)كرده هرروزيك حصه راباعاقرقرحاوزنجبيل وتربدبنوشند،جهت رفع عرق النسا،(سیاتیک)مجرب دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 9:50 | نویسنده : سلامت |
الْيَه:به فارسى دنبه گوسفنداست.گرم وترومحلّل اورام صلبه ومليّن اعصاب وچون يكعدددنبه گوسفند نرراسه حصه (قسمت)كرده هرروزيك


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 9:49 | نویسنده : سلامت |

درکارآزمایی تصادفی شده SELECT مصرف مکمل ویتامین E باافزایش خطرسرطان پروستات درمقایسه بادارونماهمراهی داشت.

حالامحققان بااستفاده ازداده های


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 9:24 | نویسنده : سلامت |
قی واستفراغ درطب جامع وکهن ایران زمین هرکدام به عنوان یکی ازاستفراغات نام برده میشوند.به خارج کردن محتویات معده،چه دراثرداروهای قی آوروچه به وسیله غذا،گفته میشودویکی ازراههای پاکسازی دستگاه گوارش فوقانی واعضای مجاورمحسوب میشود.امروزه کاربرداین روش دردرمان بسیاری ازمسمومیتهای خوراکی ودارویی متداول است.قی پاک کننده معده است،اشتهارابرمیانگیزدوتمایل به


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 9:20 | نویسنده : سلامت |

مزاج:دررسالۀ افیونیه حکیم میرعمادالدین محمودشیرازی قهوه راسردوخشک دردرجۀ دوم گفته است.میرزاقاضی گفته است:که سردی آن به سرحددضرررساندن نمی رسدوبین سردی وخشکی آن تساوی است.

حکیم سالک الدین یزدی گفته است:برودت وسردی آن دراول درجه دوم است وخشکی آن درسوم است.(چراکه


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۵ | 9:17 | نویسنده : سلامت |

وطلاى روغن جوف پاچه بافرفيون وزعفران وروغن گل جهت تسكين دردسروضربان مفاصل،مجرب است .


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 18:29 | نویسنده : سلامت |

وحقنه پاچه جهت مغص وزحيرسددى،مجرب است 


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 18:29 | نویسنده : سلامت |
اكارِع:جمع كراع وآنرابه فارسى پاچه نامند.وبهترين اوپاچه گوسفندوبزيكساله است.لزج وديرهضم وبعدازانهضام،مولدخون[خلط]صالح رقيق ومعتدل الغذاءوجهت ناقهين وصاحب بواسيرو


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 18:28 | نویسنده : سلامت |

كشك راباپشم سوخته وجوسوخته بالسوية،جهت حزاز( قوبا)اولًاسررابه روغن گل سرخ چرب كرده وبعدازآن،طلاكنند مجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 18:20 | نویسنده : سلامت |

بريان كرده كشك جهت اسهال مزمن،به غايت نافع است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 18:20 | نویسنده : سلامت |
اقِط:به فارسى كشك نامند.وآن،دوغى است كه ازطبخ،منجمدگردد،پس چكانيده،بعدازرفع مائيت،خشك كنند.سردوخشك و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 18:19 | نویسنده : سلامت |

وچون ده[دو]درهم تخم افْتِيمُون رابه لته(پارچه)بسته دردوثلث رطل سرکه،يك شب خيسانيده وروزديگرافشرده،صاف افْتِيمُون رابايك اوقيه شربت بنفشه وشربت گل وروغن بادام شيرين بنوشند،اسهال مره سودادرنهايت قوتّ بكندبدون مضرتى وباعث ضعف نمى‏شود


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 18:2 | نویسنده : سلامت |
وچون يك هفته هرروزده درهم افْتِيمُون رابانصف رطل شيرتازه خيسانيده وباپانزده مثقال سكنجبين بنوشند،جهت رفع خفقان وتوحش وماليخولياوتشنج،مجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 18:1 | نویسنده : سلامت |

افْتِيمُون بالخاصية،جهت امراض سوداوى وتنقيه سودا،بى‏عديل است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 18:0 | نویسنده : سلامت |
افْتِيمُون:يونانى وبه معنى دواءالجنون است. وآن نباتى است بسيارسرخ وفروع اومثل خياطه وبرگهاى بسيارريزه وگلش سرخ تيره وتخمش ازخردل


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 18:0 | نویسنده : سلامت |
أطريه:به فارسى آش آردورشته نامندوازاغذيه معروفه است وبرماهيچه ورشته قطايف وبقراشامل است.آنچه ازآردگندم وروغن بادام واسفناج و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:47 | نویسنده : سلامت |

وضمادپخته اسفناج جهت وجع اورام حارّه وتليين(نرم کردن)اورام صلبه،بسيارمؤثر است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:43 | نویسنده : سلامت |

وتخم اسفناج جهت وجع الفؤادودرداحشاءوتبهاى حارّه وشيره اسفناج جهت تب دق وسل،مجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:43 | نویسنده : سلامت |

وپختن اسفناج باباقلاجهت نزلات حارّه،مجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:42 | نویسنده : سلامت |
إسفاناخ [اسفاناج‏]:به فارسى اسفناج نامندوبه يونانى سوماخيوس گويند،وبرّى اودرافعال،مثل[مانند]بستانى است،وبستانى معروف.در


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:41 | نویسنده : سلامت |
اسُطُوخُودُوس:به يونانى به معنى حافظ الارواح است.وآن،گياهى است برگش شبيه به برگ صعتروازآن درازتروباريكتروگلش مايل به


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:30 | نویسنده : سلامت |

ومداومت مربّاى گل اسُطُوخُودُوس -باشكر وعسل- كه هرروز، يك مثقال ازگل اسُطُوخُودُوس خورده شود،جهت رفع سوداوتفريح،مجرب است.


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:29 | نویسنده : سلامت |

وآشاميدن يك درهم اسُطُوخُودُوس باماء العسل جهت جنبيدن مغزسر-كه ازضربه وسقطه حادث شده باشد- وبه تنهائى جهت رعشه دماغى ودوجزء اسُطُوخُودُوس بايك جزءبيخ(ریشه)گلپركه باعسل سرشته باشند،جهت برودت معده وبواسير،به غايت مفيد است .


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:28 | نویسنده : سلامت |

اسُطُوخُودُوس درتقويت ارواح دماغى،بى‏عديل است.


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:26 | نویسنده : سلامت |

آشاميدن آردبرنج كه بسيارپخته باشندباپيه گرده(کلیه) بزجهت افراط اسهال مرضى‏ واسهال دوائى وسحج،به غايت مجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:16 | نویسنده : سلامت |

حقنه باآب مغسول برنج جهت سحج(نوعی از بیماری روده .بیماریی است که از خراش روده بهم رسد.) وقرحه(زخم)امعا،نافع ودرجلادادن جواهر،بى‏عديل است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:13 | نویسنده : سلامت |
برنج باشيرتازه- بالمناصفة،ده روزخوردن- جهت توليد منى،مجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:9 | نویسنده : سلامت |
ارُزُّ:معرَّب ازاوريزيونانى است وبه فارسى،برنج نامند.دردوّم،خشك ودرحرارت وبرودت،معتدل.وبالخاصيت،درمحرورالمزاج،حرارت ودرباردالمزاج،برودت احداث مى‏كند.وظاهرابه جهت


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 17:9 | نویسنده : سلامت |

اراك:درخت مسواك است.شجراو،قريب به درخت اناروبرگش عريض وخزان نمیكند.وخارداروگلش مايل به


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:58 | نویسنده : سلامت |

تخم درخت مسواك جهت تقويت معده ودفع اسهال،به غايت نافع است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:57 | نویسنده : سلامت |

ادْرَك:عربى است.به فارسى،آلوچه سلطانى نامند.دراوّل،سردورسيده اودردوّم،ترومسكّن حدّت صفراومليّن طبع ورب اوقابض وآب برگ اوكشنده كرم معده ونارس اومسهل به عصروقاطع قى.نفاخ ومفسدمعده ومصلحش گلقندوآب آلوچه رسيده است.جهت سرفه حارّوصاحب دق به غايت نافع است.

آلوچه سلطانى جهت سرفه حارّوصاحب دق به غايت نافع است.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:48 | نویسنده : سلامت |

آلوچه سلطانى جهت سرفه حارّوصاحب دق به غايت نافع است.


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:48 | نویسنده : سلامت |
احْرِيض:به فارسى گل كافشه وبه رنگ زعفران وبه لغت ديلمى،كاجيره نامند.بستانى او،دردوّم،گرم ودراوّل،خشك. وبرى،درسوم،گرم وقوتش تاسه


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:46 | نویسنده : سلامت |

ضمادگلرنگ باعسل جهت قوبا وباماست برمثانه جهت احتباس بول،مجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:45 | نویسنده : سلامت |

طبيخ برگ وبيخ آلوبخارا ورم لوزتين وتقويت بن دندان وآشاميدن آلوبخارا جهت رفع كرم معده وضمادبرگ آلوبخارا باسركه جهت كشتن كرم امعاء،مجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:40 | نویسنده : سلامت |

مرواريدمحلول درآب ترنج راكه درقاروره كرده درحمام گذاشته تاحل شده باشد،جهت رفع جميع سموم وامراض اعضاءرئيسه(مغز،قلب،کبد)وجهت زحيرمجرب مى‏داندچون بااشربه مناسبه بنوشند


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:37 | نویسنده : سلامت |

وچون كسى به روغن تخم بالنگ(ترنج)  تدهين (روغن مالی)كند،گويندعقرب نزديك به اونشودومجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:36 | نویسنده : سلامت |

وروغن تخم بالنگ(ترنج) جهت بواسيرطلاءًوشرباًبه غايت مؤثر است.


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:35 | نویسنده : سلامت |

ضماد تخم بالنگ(ترنج)  وآشاميدن يك درهم ازمغزمقشّر(پوست گرفته)اوبه غايت مدرّحيض است.


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:35 | نویسنده : سلامت |

تخم بالنگ(ترنج) باآبگرم جهت گزيدن عقرب مجرب است.


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:35 | نویسنده : سلامت |

سرمه سنگ اثمد باحضض وسماق جهت دمعه وجرب به دستورمجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:34 | نویسنده : سلامت |

ومحرق(سوختن) سرمه سنگ اثمد كه باپيه سرشته برآتش گذاشته باشندتاشعله ورگشته بسوزد،لطيفترومغسول اوالطف است وبامرواريدوسرگين حردون وشكرجهت غشاوه وبياض چشم،مجرب است


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:34 | نویسنده : سلامت |

وضماد سرمه سنگ اثمد برپيشانى ونصف سرجهت قطع رعاف(خونریزی بینی)-كه ازحجب(پرده)دماغ باشد


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 16:33 | نویسنده : سلامت |

ماهیت آن:این میوه انواعی داردازآن جمله:برّی وبستانی وبهترین آن بستانی شیرین بیدانه است که املی نامندکه لطیف ترازسایراقسام آن است وبهترین آن رسیدة بزرگِ دانه شادابِ آنست.

طبیعت آن: سردوتراست وسردی است دردوم تراست دراول وآب فشرده آن نیزهمین اثرراداردهرچندقبض آن محسوس نیست .پوست انار سرد و خشک و شدید القبض است و ترش آن سردتر از شیرین آن  و


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 8:41 | نویسنده : سلامت |

نوزادان خیلی زودرس،چنانچه ازطریق زایمان واژینال به دنیابیایند،دچارمشکلات تنفسی کمتری درقیاس بانوزادانی میشوندکه ازراه سزارین به دنیامیآیند.

منبع:نشریه نگاه نوین

Obstetrics & Gynecology online May 8, 2013.


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | 8:30 | نویسنده : سلامت |
إجَّاص:به فارسى آلوبخارانامند؛اگرچه شامل اقسام آلوى زردوسياه وآلوچه وآلوى ترش جنگلى وشاه‏لوج وآلوى سرخ است ومرادازاوآلوى سياه بزرگ است.دراوّل،سردودردوّم،ترومليّن ومزلق ومسهل صفراءرقيق ومسكّن حرارت دل وقى صفراوى،وتشنگى وجهت 


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۳ | 18:39 | نویسنده : سلامت |
اتْرُج:به فارسى،بالنگ وترنج نامند.پوست او،دردوّم،گرم وخشك وتخمش دراولِ سوم،گرم ودردوّم،خشك.وبرگ وشكوفه اودرآخرِدوّم،گرم ومجفِّف ومحلّل وملطّف‏اند.وترشى اومقوّىّ 


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۳ | 18:22 | نویسنده : سلامت |
اثْمَد:به فارسى سرمه نامند. سنگى است سياه وبارصاصيت واهل اكسيررااعتقادآنست كه چون چندروزباصابون سبك نمايند،قلعىِ خوبى میشود.بهترين اواصفهانى است كه


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۳ | 18:6 | نویسنده : سلامت |

و چون تمر(خرما) را در شير تازه خيسانيده تناول نمايد و از عقب آن (بعدازآن)شير بنوشند، در تقويت باه(قوای جنسی)، بى‏عديل (بی مانند)دانسته‏اند. تحفة المؤمنين ؛ ج‏1 ؛ ص239

نکته:

1 – باید خرما تازه باشد یعنی خشک نباشد.

2 – شیر باید تازه باشد نه پاستوریزه که آب سفید است نه شیر

3 – شیر گاوی باشد نه گوسفندیتاريخ : ۹۲/۰۹/۰۳ | 10:7 | نویسنده : سلامت |

رطب:خرماى تازه است و نسبت او به خرما مثل نسبت ميوه‏هاى تازه است به خشك آن و مداومت آن با بادام، به غايت مسمِّن(چاق کننده) بدن و محرِّك باه (قوای جنسی)و مقوّى گرده (کلیه)و كمر است‏ تحفة المؤمنين ؛ ج‏1 ؛ ص430تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۳ | 10:6 | نویسنده : سلامت | 

مؤلّف: جیمز تمپل


چکیده:


زمان زیادی از هجوم سرسام آور فن آوری های اطلاعاتی به حریم شخصی زندگی انسان نگذشته است، اما همین زمان کوتاه برای رسیدن به این نتیجه کافی بوده  که قرار گرفتن درمعرض انبوه اطلاعاتی که درادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 14:17 | نویسنده : سلامت |


 

مونا شوله


چکیده:


خانم لوری اسیگ، در بهار ٢٠٠٧ از محل دفترش واقع در دانشگاه میدلسبوری در ورمونت، در مکالمه تلفنی با دو مسیول بانک اعلام کرد، ایالات متحده در آستانه بحرانی وخیم قرار گرفته است. البته شناخت او از مسایل اقتصادی تنها در حدادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 14:16 | نویسنده : سلامت |


 

 

به نقل از سایت جاطا : در450سال پیش خشت نخستین بنای معظم پزشکی جدید،توسط معمارنخست این بنا،یعنی پاراسلس کارگذاشته شده است وباادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 14:15 | نویسنده : سلامت |
 لسلی ساوان


چکیده:


با وجود شواهد و دلایل متعدد علمی در مورد سرطان‌زا و کشنده بودن استفاده از ظروف تفلون، همراه با ارتباط ماده اصلی آن یعنی پیفوا بادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 14:14 | نویسنده : سلامت |
اولین بیمارستان به نام "فیروز آبادی" در شهر ری بنا نهاده شد و جمعی از فرزندان دربار، برای آموزش علم پزشکی راهی فرانسه شده وادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 14:13 | نویسنده : سلامت |

نگاهی ویژه به بیوتروریسم دارویی آمریکا

 

با شنیدن واژه بیوتروریسم آنچه که در ابتدا به ذهن می رسد مجموعه ای از اتفاقات

 مربوط به بیماریهای خطرناک و یا اسامی باکتری ها، ویروس ها، سموم و ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 14:13 | نویسنده : سلامت |
"برنج هندی را موش هم نمی‌خورد!"

چنانچه مقداری برنج هندی یا پاکستانی در معرض حیوانات موذی قرار گیرد و حتی در انبارهای نامناسب و به مدت زمان طولانی نگهداری شود، آسیب نمی‌بیند چراکه به‌دلیل داشتن آرسنیک در برابر جانوران موذی و هرگونهادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 14:9 | نویسنده : سلامت |

فرش های دستباف این محصول دست هنرمندان ایرانیکه با نخ های پشمی یا ابریشمی و رنگ های طبیعی،زینت بخش خانه ها بود کم کم جای خود را به فرش های ماشینی با 


برچسب‌ها: سرامیک, پارکت, طبع سرد, فرش دستباف, فرش ماشینی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 10:9 | نویسنده : سلامت |

درست است که مصرف ماهی و روغن ماهی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی مؤثر است، امّا در بیماران قلبی  پر خطر که به دلیل بیماریشان تحت درمان دارویی قرار دارند، اثر بخشی زیادی نشان نمی دهد. منبع: نشریه نگاه نوین

New England Journal oF Medicine, May 9, 2013.


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 8:55 | نویسنده : سلامت |

اطلاعیه:

با توجه به اینکه توسط علاقمندان به تغذیه سالم در خصوص تایید یا عدم تایید نمکی تحت برند " اِم سی2"سوالات متعددی از موسسه احیای سلامت شده است بدین وسیله به آگاهی می رساند:

همانطور که در تصویر شماره 1 ملاحظه


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 8:54 | نویسنده : سلامت |

ازنگاه طب سنتی کلسترول چربی گرم و تری گلیسیرید چربی سرد بهحساب میاید.پس برای درمان باید به فرم زیر عمل نمود.

ــ  درمان کلسترول بالا:کلسترول معمولا در


برچسب‌ها: کلسترول, چربی خون, تری گلیسیرید, حجامت, سرکه انگبین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۲ | 8:51 | نویسنده : سلامت |

با تکیه بر اشارات پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم  و ائمه معصومین علیهم السلام  

ویژگی ها و آثار درختکاری

  1. کسب حلال بودن آن : امام صادق  سلام الله علیه     می فرماید : کشاورزی ودرختکاری کنید . به خدا سوگند کاری حلال تر و پاکیزه تر از آن نیست .
  2. صدقه بودن محصول آن : رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم   می فرماید : اگر

برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۸/۲۹ | 16:9 | نویسنده : سلامت |

حضور محققان وپژوهشگرانی از دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور

همایش ملی گیاهان دارویی ایران در آمل گشایش یافت

ساری- نخستین همایش ملی گیاهان دارویی ایران روز چهارشنبه با حضور محققان و پژوهشگرانی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور وادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۸/۲۹ | 15:32 | نویسنده : سلامت |
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید:پوشیدن کفش سیاه و نعلین زرد سنت است و نیز می‌فرماید: هر کس کفش زرد بپوشد پیش از آنکه کهنه شود سودی عایدش شود

تأکید پیامبر(ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) بر پوشاندن لباس سفید بر کودک و نهی از پوشاندن لباس زرد بر او، حکایت از اهمیت و تأثیر رنگ لباس بر کودک دارد.
به گزارش قدس آنلاین، رنگ‌ها می توانند از راههای گوناگونی بر روح، جسم و روانادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۸/۲۹ | 13:57 | نویسنده : سلامت |
ما مسلمانان از نعمت بزرگی به نام قرآن کریم برخورداریم، خداوند متعال غذای اصلی، مفید و لازم را برای انسان در کتاب خود بوضوح بیان کرده است. در قرآن بیش از ۳۰۰ آیه مطالبی در مورد تغذیه انسان بیان شده است. اندیشه و افکار انسان در گرو غذایی است که می‌خورد. حضرت علی (ع) می‌فرماید «معدۀ خود را گورستان حیوانات نکنید».

استفاده از ریشه و گیاهان علفی به عنوان داروادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۸/۲۹ | 13:31 | نویسنده : سلامت |

اميرمؤمنان على بن ابى‏طالب  عليه ‏السلام به فرزند خود حسن  عليه‏ السلام فرمود : «پسرم! آيا تو را چهار نكته نياموزم كه به كمك آنها از طب ، بى‏نياز شوى؟

توصیه پزشکی

آنچه انسان را از پزشك ، بى‏ نياز مى‏كند

الخصال ـ به نقل از اصبغ بن نُباته ـ : اميرمؤمنان على بن ابى‏طالب  عليه ‏السلام به فرزند خود حسن  عليه‏ السلام فرمود : «پسرم! آيا تو را چهارادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۸/۲۹ | 13:30 | نویسنده : سلامت |